شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)