شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
نيروگاه شيروان تولید برق 6واحد توربين گاز MGT- 70، 3 واحد توربين بخار MST-50C ۱۴۳۴ سازمان توسعه برق پروژه در حال اجرا
نيروگاه اردبيل تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT-70 ۹۵۴ سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه اصفهان 2 تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT- 70، 1 واحد توربين بخار MST- 50C ۴۸۴ شركت پرشين فولاد پروژه در حال اجرا
نيروگاه چابهار تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70         ۳۱۵ سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه قائن تولید برق 4 واحد توربين گاز MGT-70               ۶۳۹ سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه تشرين تولید برق 3 واحد توربين گاز MGT-70               ۴۸۶ - پروژه خاتمه یافته
نيروگاه فجر 2 تولید برق 4 واحد توربين گاز MGT-70 ۶۴۸ شركت نفت و گاز پارس POGC پروژه خاتمه یافته
نيروگاه پرند تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT-70، 3 واحد توربين بخار MST- 50C    ... ۱۴۳۴ شركت توليدي برق پرند مپنا پروژه در حال اجرا
نيروگاه يزد خورشيدی تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70                    ... ۳۱۸ سازمان توسعه برق ایران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه كرمانشاه نفت و گاز 4 واحد توربين گاز MGT-70     ۶۴۸ سازمان توسعه برق ایران پروژه خاتمه یافته
Mapna Projects