شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
نيروگاه آبادان تولید برق 2 واحد توربين بخار MST- 50C ۳۲۰ سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه شاهرود تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT- 70 ۳۲۴ سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه پره‌سر تولید برق 4 واحد توربين گاز MGT- 70، 2 واحد توربين بخار MST- 50C ۹۶۸ شركت توليدی برق پره‌سر مپنا پروژه خاتمه یافته
نيروگاه جهرم تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT- 70، 3 واحد توربين بخار MST- 50C ۱۴۳۴ سازمان توسعه برق ايران پروژه در حال اجرا
نيروگاه گل‌گهر سيرجان تولید برق 4 واحد توربين گاز MGT- 70، 2 واحد توربين بخار MST- 50C ۹۸۴ شركت گهر انرژی پروژه در حال اجرا
نيروگاه دماوند عسلويه تولید برق 4 واحد توربين گاز MGT- 70 ۶۴۸ پتروشيمي دماوند پروژه در حال اجرا
نيروگاه مس كرمانيان تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT- 70، 1 واحد توربين بخار MST- 50C ۴۸۴ شركت مس كرمانيان پروژه در حال اجرا
ايستگاه تقويت فشار گاز نائين نفت و گاز 4 واحد توربوكمپرسور MGT- 30MD - شركت مهندسی و توسعه گاز پروژه در حال اجرا
ايستگاه تقويت فشار گاز كاشان نفت و گاز 4 واحد توربوكپرسور MGT-30MD شركت مهندسی و توسعه گاز پروژه در حال اجرا
ايستگاه تقويت فشار گاز خنج نفت و گاز 4 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD شركت مهندسی و توسعه گاز پروژه در حال اجرا
Mapna Projects