شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)
نیروگاه ۳۵ مگاواتی سیکل ترکیبی اردبیل