شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

نيروگاه جندر

نام پروژهنيروگاه جندر
ماهيت پروژهتولید برق
نوع پروژهنیــروگاه گـــازی
مشخصات پروژه

2 واحد توربين گاز MGT-70

ظرفيت هر واحد (مگاوات)162
ظرفيت پروژه (مگاوات)324
تاريخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون)90/07/14
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژه-
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته