شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

نيروگاه خرمشهر

نام پروژهنيروگاه خرمشهر
ماهيت پروژهتولید برق
نوع پروژهنیــروگاه گـــازی
مشخصات پروژه

6 واحد توربين گاز MGT- 70

ظرفيت هر واحد (مگاوات)162
ظرفيت پروژه (مگاوات)972
كارفرماي پروژهشركت توليد برق صبا
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته


نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)