شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

نيروگاه زنجان 3

نام پروژهنيروگاه زنجان 3
ماهيت پروژهتولید برق
نوع پروژهنیــروگاه گـــازی
مشخصات پروژه

4 واحد توربين گاز MGT- 70

ظرفيت هر واحد (مگاوات)162
ظرفيت پروژه (مگاوات)648
كارفرماي پروژهسازمان توسعه برق ايران
وضعيت زماني پروژهپروژه در حال اجرا


نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)