شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

نيروگاه علی آباد

نام پروژهنيروگاه علی آباد
ماهيت پروژهتولید برق
نوع پروژهنیــروگاه گـــازی
مشخصات پروژه

6 واحد توربين گاز MGT-70

ظرفيت هر واحد (مگاوات)162
ظرفيت پروژه (مگاوات)972
تاريخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون)89.03.06
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهتوليد نيروي آذرخش
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته