شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

نيروگاه فردوسی

نام پروژهنيروگاه فردوسی
ماهيت پروژهتولید برق
نوع پروژهنیروگاه سیکل‌ترکیبی
مشخصات پروژه

6 واحد توربين گاز MGT-70 و 3 واحد توربين بخار MST-50C


 

 

 

 

 

 

 

 

ظرفيت هر واحد (مگاوات)160
ظرفيت پروژه (مگاوات)1434
تاريخ آغاز پروژهاسفند 1383
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون)-
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهشركت توليدي برق فردوسي مپنا
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته