شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

نيروگاه پارس جنوبی

نام پروژهنيروگاه پارس جنوبی
ماهيت پروژهتولید برق
نوع پروژهنیــروگاه گـــازی
مشخصات پروژه

 6 واحد توربين گاز MGT-70

ظرفيت هر واحد (مگاوات)159
ظرفيت پروژه (مگاوات)954
تاريخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون)87/09/28
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهپتروشيمی پارس جنوبی
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته