شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
نيروگاه شيروان تولید برق 6واحد توربين گاز MGT- 70، 3 واحد توربين بخار MST-50C ۱۴۳۴ سازمان توسعه برق پروژه در حال اجرا
نيروگاه پرند تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT-70، 3 واحد توربين بخار MST- 50C    ... ۱۴۳۴ شركت توليدي برق پرند مپنا پروژه در حال اجرا
توليد همزمان آب و برق قشم تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-30       ۵۰ مپنا پروژه در حال اجرا
نيروگاه زنجان 3 تولید برق 4 واحد توربين گاز MGT- 70 ۶۴۸ سازمان توسعه برق ايران پروژه در حال اجرا
نيروگاه اصفهان 2 تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT- 70، 1 واحد توربين بخار MST- 50C ۴۸۴ شركت پرشين فولاد پروژه در حال اجرا
نيروگاه سربندر تولید برق 4 واحد توربين گاز MGT70 ۶۴۸ سازمان توسعه برق پروژه در حال اجرا
نيروگاه هرمزگان تولید برق 4 واحد توربين گاز MGT70 ۶۴۸ سازمان توسعه برق پروژه در حال اجرا
نيروگاه قشم تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70، 1 واحد توربين بخار MGT-50C ۵۰۰ پروژه در حال اجرا
نيروگاه جهرم تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT- 70، 3 واحد توربين بخار MST- 50C ۱۴۳۴ سازمان توسعه برق ايران پروژه در حال اجرا
نيروگاه گل‌گهر سيرجان تولید برق 4 واحد توربين گاز MGT- 70، 2 واحد توربين بخار MST- 50C ۹۸۴ شركت گهر انرژی پروژه در حال اجرا
Mapna Projects