شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
ايستگاه تقويت فشار گاز آباده نفت و گاز  1 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD    - شرکت گاز پروژه در حال احداث
ايستگاه تقويت فشار گاز همدان نفت و گاز  3 واحد توربوكمپرسور  MGT-30MD        - شركت گاز پروژه خاتمه یافته
ايستگاه تقويت فشار گاز پاتاوه نفت و گاز  4 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD - شركت گاز پروژه خاتمه یافته
ايستگاه تقويت فشار پل كله نفت و گاز  4 واحد توربوكمپرسور  MGT-30MD - شركت گاز پروژه خاتمه یافته
ايستگاه تقويت فشار گاز بيجار نفت و گاز 3 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD - شرکت گاز پروژه خاتمه یافته
ايستگاه تقويت فشار گاز نائين نفت و گاز 4 واحد توربوكمپرسور MGT- 30MD - شركت مهندسی و توسعه گاز پروژه در حال اجرا
ايستگاه تقويت فشار گاز كاشان نفت و گاز 4 واحد توربوكپرسور MGT-30MD شركت مهندسی و توسعه گاز پروژه در حال اجرا
ايستگاه تقويت فشار گاز خنج نفت و گاز 4 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD شركت مهندسی و توسعه گاز پروژه در حال اجرا
Mapna Projects