شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)
كمپرسور گريز از مركز
شركت توگا فرانكوتوزی نوع مطلب: مقالات
"توگا-فرانكوتوزی مكانيكا" يك شركت مشاركتی (Joint Venture) بين شركت‏‌های مهندسی و...