شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

نيروگاه بهبهان

نام پروژهنيروگاه بهبهان
ماهيت پروژهتولید برق
نوع پروژهنیروگاه سیکل‌ترکیبی
مشخصات پروژه

4 واحد توربين گاز MGT-70 و 2 واحد توربين بخار MST-50C

ظرفيت هر واحد (مگاوات)160, 166
ظرفيت پروژه (مگاوات)984
كارفرماي پروژهسرمايه‌گذاري الغدير و گروه مپنا
وضعيت زماني پروژهپروژه در حال احداث


نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)