شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

نيروگاه جنوب اصفهان

نام پروژهنيروگاه جنوب اصفهان
ماهيت پروژهتولید برق
نوع پروژهنیــروگاه گـــازی
مشخصات پروژه

6 * MGT-70 (Gas Turbine)

ظرفيت هر واحد (مگاوات)159
ظرفيت پروژه (مگاوات)954
تاريخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون)1384/05/5
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهشرکت نیروگاه جنوب اصفهان
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته