محصولات

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 185 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 25 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز
نیروگاه موبایل
تولید همزمان آب و برق
تولید پراکنده

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 308 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق صنعت مورد استفـاده: نيروگاهي تــوان محصــــــــول: 160 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 42 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 320 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 10 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز
تولید همزمان آب و برق

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 2.5 مگاوات
تجدید پذیر

حوزه کاربری محصـول: صنعتی رنج تـوان محصــــول: 10 تا 40 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: صنعتی رنــــــــج دبــــــــی: 600 تا 350000 متر مكعب استاندارد بر ساعت نســـــبت فشــــــار: تا 250 بار
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: رانش مکانیکی تــوان محصــــــــول: 25 مگاوات
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 185 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 25 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز
نیروگاه موبایل
تولید همزمان آب و برق
تولید پراکنده

حوزه کاربری محصـول: رانش مکانیکی تــوان محصــــــــول: 25 مگاوات
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 42 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 308 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق صنعت مورد استفـاده: نيروگاهي تــوان محصــــــــول: 160 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 320 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 10 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز
تولید همزمان آب و برق

حوزه کاربری محصـول: صنعتی رنــــــــج دبــــــــی: 600 تا 350000 متر مكعب استاندارد بر ساعت نســـــبت فشــــــار: تا 250 بار
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: صنعتی رنج تـوان محصــــول: 10 تا 40 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 2.5 مگاوات
تجدید پذیر

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 185 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 25 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز
نیروگاه موبایل
تولید همزمان آب و برق
تولید پراکنده

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 308 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق صنعت مورد استفـاده: نيروگاهي تــوان محصــــــــول: 160 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 42 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 320 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 10 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز
تولید همزمان آب و برق

حوزه کاربری محصـول: صنعتی رنج تـوان محصــــول: 10 تا 40 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 25 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز
نیروگاه موبایل
تولید همزمان آب و برق
تولید پراکنده

حوزه کاربری محصـول: رانش مکانیکی تــوان محصــــــــول: 25 مگاوات
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 42 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 10 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز
تولید همزمان آب و برق

حوزه کاربری محصـول: صنعتی رنــــــــج دبــــــــی: 600 تا 350000 متر مكعب استاندارد بر ساعت نســـــبت فشــــــار: تا 250 بار
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: صنعتی رنج تـوان محصــــول: 10 تا 40 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 25 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز
نیروگاه موبایل
تولید همزمان آب و برق
تولید پراکنده

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 25 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز
نیروگاه موبایل
تولید همزمان آب و برق
تولید پراکنده

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 10 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز
تولید همزمان آب و برق

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 2.5 مگاوات
تجدید پذیر

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 25 مگاوات
نیروگاهی
نفت و گاز
نیروگاه موبایل
تولید همزمان آب و برق
تولید پراکنده