پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
ايستگاه تقويت فشار گاز آباده نفت و گاز

1 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD

- شرکت گاز پروژه در حال احداث
ايستگاه تقويت فشار گاز همدان نفت و گاز

3 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD

- شركت گاز پروژه خاتمه یافته
ايستگاه تقويت فشار گاز پاتاوه نفت و گاز

4 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD

- شركت گاز پروژه خاتمه یافته
ايستگاه تقويت فشار پل كله نفت و گاز

4 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD

- شركت گاز پروژه خاتمه یافته
ايستگاه تقويت فشار گاز بيجار نفت و گاز

3 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD

- شرکت گاز پروژه خاتمه یافته
ايستگاه تقويت فشار گاز نائين نفت و گاز

4 واحد توربوكمپرسور MGT- 30MD

- شركت مهندسی و توسعه گاز پروژه در حال اجرا
ايستگاه تقويت فشار گاز كاشان نفت و گاز

4 واحد توربوكپرسور MGT-30MD

شركت مهندسی و توسعه گاز پروژه در حال اجرا
ايستگاه تقويت فشار گاز خنج نفت و گاز

4 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD

شركت مهندسی و توسعه گاز پروژه در حال اجرا
ايستگاه تقويت فشار گاز جهرم نفت و گاز

4 واحد توربوكمپرسور MGT- 30MD

شركت مهندسی و توسعه گاز پروژه در حال اجرا
Mapna Projects