پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
Pareh Sar Power Plant Combined Cycle Power Plant

4 * MGT-70 (Gas Turbine),

2 * MST-50C (Steam Turbine)

968 - Commissioned
South Pars Power Plant Simple Cycle Power Plant

6 * MGT-70 (Gas Turbine)

954 - Commissioned
Assaluyeh Power Plant Combined Cycle Power Plant

6 * MGT-70 (Gas Turbine)

972 - Commissioned
Ferdosi Power Plant Combined Cycle Power Plant

6 * MGT-70 (Gas Turbine),

3 * MST-50C (Steam Turbine)

1434 - Commissioned
Golestan Power Plant Simple Cycle Power Plant

6 * MGT-70 (Gas Turbine)

972 - Commissioned
Hafez Power Plant Simple Cycle Power Plant

6 * MGT-70 (Gas Turbine)

972 - Commissioned
Orumieh Power Plant Combined Cycle Power Plant

6 * MGT-70 (Gas Turbine)

954 - Commissioned
نيروگاه جندر Gas Compression Station

2 واحد توربين گاز MGT70

324 - Commissioned
South Isfahan Power Plant Simple Cycle Power Plant

6* MGT-70 (Gas Turbine)

954 - Commissioned
Ardebil Power Plant Simple Cycle Power Plant

6 * MGT-70 (Gas Turbine)

954 - Commissioned
Semnan Power Plant Simple Cycle Power Plant

2 * MGT-70 (Gas Turbine)

324 - Commissioned
Chabahar Power Plant Simple Cycle Power Plant

2 * MGT-70 (Gas Turbine)

315 Commissioned
Ghaen Power Plant Simple Cycle Power Plant

4 * MGT-70 (Gas Turbine)

639 Commissioned
Tashrin Power Plant Gas Compression Station

4 * MGT-70 (Gas Turbine)

486 - Commissioned
Fajr Power Plant Simple Cycle Power Plant

4 * MGT-70 (Gas Turbine)

648 POGC Commissioned
Mapna Projects