پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
نيروگاه شازند اراك تولید برق

2 واحد توربين بخار MST 70

650 سازمان توسعه برق ايران پروژه در حال احداث
نيروگاه رامين اهواز تولید برق

4 واحد توربين بخار MST- 70

1300 سازمان توسعه برق ايران پروژه در حال احداث
Mapna Projects