پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
Abadeh Station Gas Compression Station

1* 3 Turbocompressor (MGT30-MD)

- NIGC Under Construction
Taban Power Plant Combined Cycle Power Plant

2 * MGT-70 (Gas Turbine),

1 * MST-50C (Steam Turbine)

484 Under Construction
Kahnooj Power Plant Combined Cycle Power Plant

2 * MGT-70 (Gas Turbine),

1 * MST-50C (Steam turbine)

484 Mahtab Gostar Co. Under Construction
Kashan Power Plant Combined Cycle Power Plant

2 * MGT-70 (Gas Turbine),

1 * MST-50C (Steam Turbine)

484 - Under Construction
Chador Malou Power Plant Combined Cycle Power Plant

2 * MGT-70 (Gas Turbine),

1 * MST-50C (Steam Turbine)

492 Chador Malou Co. Under Construction
Shazand Power Plant Steam Power Plant

2 * MST-70 (Steam Turbine)

650 Under Construction
Mapna Projects