پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
نيروگاه جهرم تولید برق

6 واحد توربين گاز MGT- 70،

3 واحد توربين بخار MST- 50C

1434 سازمان توسعه برق ايران پروژه در حال اجرا
نيروگاه گل‌گهر سيرجان تولید برق

4 واحد توربين گاز MGT- 70،

2 واحد توربين بخار MST- 50C

984 شركت گهر انرژی پروژه در حال اجرا
نيروگاه دماوند عسلويه تولید برق

4 واحد توربين گاز MGT- 70

648 پتروشيمي دماوند پروژه در حال اجرا
نيروگاه مس كرمانيان تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT- 70،

1 واحد توربين بخار MST- 50C

484 شركت مس كرمانيان پروژه در حال اجرا
ايستگاه تقويت فشار گاز نائين نفت و گاز

4 واحد توربوكمپرسور MGT- 30MD

- شركت مهندسی و توسعه گاز پروژه در حال اجرا
ايستگاه تقويت فشار گاز كاشان نفت و گاز

4 واحد توربوكپرسور MGT-30MD

شركت مهندسی و توسعه گاز پروژه در حال اجرا
ايستگاه تقويت فشار گاز خنج نفت و گاز

4 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD

شركت مهندسی و توسعه گاز پروژه در حال اجرا
ايستگاه تقويت فشار گاز جهرم نفت و گاز

4 واحد توربوكمپرسور MGT- 30MD

شركت مهندسی و توسعه گاز پروژه در حال اجرا
توربو كمپرسورهای پالايشگاهی فاز 19 نفت و گاز

8 واحد توربوكمپرسور MGT- 30MD

شركت پتروپارس پروژه در حال اجرا
توربو كمپرسورهای پالايشگاهی فاز 14 نفت و گاز

8 واحد توربو كمپرسور MGT- 30MD

پروژه در حال اجرا
توربو كمپرسورهای پالايشگاهی فاز 22 و 24 نفت و گاز

8 واحد توربو كمپرسور MGT- 30MD

شركت پتروكاران شفق كيش پروژه در حال اجرا
توربو كمپرسورهای پالايشگاهی فاز 13 نفت و گاز

8 واحد توربو كمپرسور MGT- 30MD

شركت پتروكاران شفق كيش پروژه در حال اجرا
Mapna Projects