پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
نيروگاه سربندر تولید برق

4 واحد توربين گاز MGT70

648 سازمان توسعه برق پروژه در حال اجرا
نيروگاه هرمزگان تولید برق

4 واحد توربين گاز MGT70

648 سازمان توسعه برق پروژه در حال اجرا
نيروگاه نجف تولید برق

1 واحد توربين گاز MGT70

162 سازمان توسعه برق پروژه خاتمه یافته
نيروگاه قشم تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT-70،

1 واحد توربين بخار MGT-50C

500 پروژه در حال اجرا
نيروگاه شازند اراك تولید برق

2 واحد توربين بخار MST 70

650 سازمان توسعه برق ايران پروژه در حال احداث
نيروگاه سمنان تولید برق

2 واحد توربين گازي MGT- 70

324 سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه رامين اهواز تولید برق

4 واحد توربين بخار MST- 70

1300 سازمان توسعه برق ايران پروژه در حال احداث
نيروگاه بهبهان تولید برق

4 واحد توربين گاز MGT-70 و2 واحد توربين بخار MST-50C

984 سرمايه‌گذاري الغدير و گروه مپنا پروژه در حال احداث
نيروگاه خرمشهر تولید برق

6 واحد توربين گاز MGT- 70

972 شركت توليد برق صبا پروژه خاتمه یافته
نيروگاه زنجان 3 تولید برق

4 واحد توربين گاز MGT- 70

648 سازمان توسعه برق ايران پروژه در حال اجرا
نيروگاه اصفهان 2 تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT- 70،

1 واحد توربين بخار MST- 50C

484 شركت پرشين فولاد پروژه در حال اجرا
نيروگاه گناوه تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT- 70،

1 واحد توربين بخار MGT- 5

484 شركت توليد برق گناوه پروژه خاتمه یافته
نيروگاه آبادان تولید برق

2 واحد توربين بخار MST- 50C

320 سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه شاهرود تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT- 70

324 سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه پره‌سر تولید برق

4 واحد توربين گاز MGT- 70،

2 واحد توربين بخار MST- 50C

968 شركت توليدی برق پره‌سر مپنا پروژه خاتمه یافته
Mapna Projects