شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
نيروگاه فارس تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT-70 ۹۷۲ شركت توليدي برق پرند مپنا پروژه خاتمه یافته
نيروگاه پارس جنوبی تولید برق  6 واحد توربين گاز MGT-70 ۹۵۴ پتروشيمی پارس جنوبی پروژه خاتمه یافته
نيروگاه سمنان تولید برق 2 واحد توربين گازي MGT- 70 ۳۲۴ سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه فردوسی تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT-70 و 3 واحد توربين بخار MST-50C    ... ۱۴۳۴ شركت توليدي برق فردوسي مپنا پروژه خاتمه یافته
نيروگاه علی آباد تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT-70 ۹۷۲ توليد نيروي آذرخش پروژه خاتمه یافته
نیروگاه ارومیه تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT-70 ۹۵۴ سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه جندر تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70 ۳۲۴ - پروژه خاتمه یافته
نيروگاه جنوب اصفهان تولید برق 6 * MGT-70 (Gas Turbine) ۹۵۴ شرکت نیروگاه جنوب اصفهان پروژه خاتمه یافته
نيروگاه اردبيل تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT-70 ۹۵۴ سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه چابهار تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70         ۳۱۵ سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
Mapna Projects